Privacyverklaring

Privacyverklaring van Emmius School voor werk en zingeving (onderdeel van Freia Holding BV)

In deze privacyverklaring legt Emmius School voor werk en zingeving, gevestigd aan de Radesingel 50, 9711 EK Groningen, met KvK-nummer 06076937 (hierna ‘Emmius’), uit welke persoonsgegevens Emmius verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat zijn cookiebeleid is.

Algemeen

Emmius respecteert de privacy van alle bezoekers van zijn website https://www.Emmius.nl, zijn (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan Emmius worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Je gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van de opdracht voor jou als deelnemer/klant noodzakelijk is (denk aan een deelnemerslijst voor onze docenten) of wettelijk verplicht is. Emmius houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Emmius, of wanneer je anderszins contact hebt met Emmius, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van Emmius, legt Emmius de door jou of je werkgever opgegeven gegevens vast.
Emmius bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door jou of je werkgever worden opgegeven. Het gaat dan onder andere om naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarin je interesse hebt getoond en/of aan hebt deelgenomen en betalingsgegevens. Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt inzake je intake/toelating, persoonlijkheidstest, aanwezigheid, behaalde studie- en of examenresultaten en (tussentijdse) evaluatie. Er kan tevens sprake zijn van het verwerken van foto’s.

Doel waarvoor je gegevens worden verwerkt

Emmius gebruikt je gegevens onder andere voor:

  • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met je deelname aan een opleiding, evenement, of een andere door Emmius aangeboden activiteit;
  • het uitvoeren van analyses ter verbetering van onze dienstverlening;
  • diplomering, certificering en accreditatie;
  • de opname van je diplomering in onze externe registers;
  • het meer sfeer geven aan onze content door middel van foto’s. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt;
  • het voldoen aan wet- en regelgeving.

 

Tevens informeert Emmius geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Je persoonsgegevens zijn beschikbaar voor andere opleidingsinstellingen van Freia Holding B.V.* om onze dienstverlening aan jou te kunnen optimaliseren. Op alle opleidingsinstellingen van Freia Holding B.V. is dezelfde privacyverklaring van toepassing.

*De opleidingsinstellingen van Freia Holding B.V. zijn: AOG School of Management, Comenius, Emmius School voor werk en zingeving, TSM Business School, TSM Europe, Horizon | The backbone company, Van Harte & Lingsma en NIVE Opleidingen.

Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Je gegevens worden in geen geval zonder jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Emmius of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Emmius naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft. Behaalde resultaten en diploma’s door deelnemers worden permanent bewaard, tenzij een deelnemer expliciet heeft verzocht deze te verwijderen (en voor zover dit niet strijdig is met wettelijke verplichtingen).

Je hebt de mogelijkheid om de website van Emmius te bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met Emmius te delen, namelijk door cookies uit te zetten.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de social media-buttons. Emmius kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Emmius raadt je aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

Emmius maakt gebruik van cookies. Het ‘Cookiebeleid’ van Emmius, dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Emmius cookies gebruikt, kan gevonden worden op emmius.nl/cookiebeleid/.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen over inzage en wijzigingen in of verwijdering van je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact opnemen met Emmius door het sturen van een e-mail naar: info@emmius.nl. Klachten ten aanzien van de wijze waarop Emmius omgaat met de verwerking van je persoonsgegevens kun je mailen aan info@emmius.nl. Mocht een klacht niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kan contact worden gezocht met de Autoriteit Persoonsgegevens, telefoon 0900 – 2001 201.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Emmius behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Je wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.