Over ons

Emmius organiseert innovatieve en inspirerende opleidingsprogramma’s. De rol van Emmius is ervoor te zorgen dat deze master, die ook regulier te volgen is, toegankelijk te maken voor werkenden. Dat doen wij door de leerstof geconcentreerd herhaald aan te bieden, op twee aaneengesloten dagen per maand. Emmius zorgt voor de locaties, overnachtingsmogelijkheden, regelt gastsprekers en is organisatorisch aanspreekpunt.

 

Missie en visie

Wij geloven dat ieder mens een fundamentele behoefte aan betekenis en verbondenheid heeft. Werk dat zingeving als vertrekpunt heeft draagt bij aan deze behoefte.

Doen wat ertoe doet en merken dat jij ertoe doet.

Wij zien zingeving als uitgangspunt voor bloeiende, bestendige organisaties. Oog voor zingeving zorgt voor organisaties die naar buiten toe helder kunnen maken wat hun toegevoegde waarde is en naar binnen toe zorgen voor een werkomgeving waar medewerkers zich van betekenis weten.

Wij leren professionals, leiders en leidinggevenden de waarde van zingeving. Voor henzelf, de organisatie waar zij werkzaam zijn en de werknemers die zij sturing geven. Om zo zingeving vertrekpunt en leidraad te maken in organisaties en deze optimaal te laten floreren.

In de visie van Emmius laat werkend Nederland een verschuiving in focus zien van efficiency naar menselijke maat, van arbeidsomstandigheden gericht op winst naar arbeidsomstandigheden gericht op welzijn en van het verbeteren van het individu naar het verbeteren van de werkgemeenschap, om zo samen te floreren. Winst blijft vanzelfsprekend belangrijk, maar eerder als gevolg, dan als doel.

Manifest

In de huidige tijdsgeest zijn mensen
op zoek naar betekenis én verbondenheid.
Betekenis in hun werk,
verbondenheid met collega’s
én de doelen van de organisatie waar zij voor werken.

Niet alleen samen dóen,
maar vooral samen értoe doen.

Organisaties die dat erkennen,
worden de werkgevers van de toekomst.
Zij creëren een duurzame werkcontext
waar werknemers betekenis vinden
en optimaal kunnen werken.

Organisaties die dit willen, helpen wij zingeving concreet te maken
en een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering te laten zijn.
Wij geven handvatten om zingeving te implementeren en bieden leiders
en leidinggevenden nieuwe, vakoverstijgende perspectieven
om organisaties te laten floreren.

Om zo van betekenis te zijn en te blijven.

Ontstaan

De huidige samenleving vraagt om een nieuwe kijk op werken, op leiderschap, op de betrokkenheid van medewerkers en op de cultuur van organisaties. Dat vraagt ook om opleidingen die bestuurders op die nieuwe rol voorbereiden.

Emmius is een school in ontwikkeling. Het eerste programma is de leergang Mentor Zingeving. Deze leergang is bestemd voor leiders, leidinggevenden en professionals die vinden dat zingeving een plaats moet krijgen in de rol die ze als mentor (leidinggevende) hebben. Aandacht voor zingevingsbronnen en betrokkenheid van medewerkers is immers van groot belang voor de duurzame inzetbaarheid van mensen en voor florerende teams en organisaties.

Over AOG

AOG is in de jaren ’80 van de vorige eeuw opgericht en heeft als doel om niet-regulier onderwijs te initiëren, te coördineren en te organiseren.

Op dit moment valt er een drietal onderdelen onder AOG, namelijk: AOG School of ManagementComenius Leergangen en TSM Business School.

Over Ubbo Emmius

Emmius draagt met trots de in het Noorden zeer bekende naam van Ubbo Emmius. Wie was hij?

Emmius’ naamgever Ubbo Emmius (1547 – 1625) was de eerste rector magnificus van Rijksuniversiteit Groningen, die in de tijd van Ubbo Emmius nog ‘de Academie’ heette. Hij werd in het Oost-Friese Greetsiel geboren als zoon van een lutherse predikant. Hij bezocht de Latijnse school in Emden en daarna het ‘Gymnasium illustre’ in Bremen en ten slotte de Latijnse school in Norden. In 1570 studeerde hij aan de universiteit van Rostock, waar de historicus Nathan Chynthraeus veel invloed op hem had.

Calvinist

Vanwege de dood van zijn vader keerde hij in 1574 terug naar Greetsiel, om dit dorp in 1576 weer – te voet – te verlaten. Hij wandelde haar het zuiden en deed daarbij Heidelberg en Freiburg im Breisgau aan. Hij bezocht in Bazel het graf van Desiderius Erasmus, die hij bewonderde. Uiteindelijk bereikte hij Genève, dat zijn nieuwe studieplaats werd. Hij studeerde er theologie en onderhield nauwe banden met Theodorus Beza. Hij was getuige van de toenemende verwijdering tussen Lutheranen en Calvinisten en koos zelf voor het calvinistische standpunt.

In 1579 werd hij rector van de Latijnse school in Norden, die hij zelf ooit als leerling bezocht. Hij bracht de school tot grote bloei, maar werd in 1587 door Oost-Friese hoofdelingen uit zijn ambt gezet, vanwege zijn calvinistische opvatting, die in het Lutherse Oost-Friesland niet in goede aarde vielen. Daarna werd hij rector van de Latijnse school in leer, waar hij tot 1595 bleef. In dat jaar aanvaarde hij het rectoraat van de Latijnse school in Groningen.

De geschiedenis van Friesland

Emmius wijdde een groot deel van zijn leven aan het schrijven van een geschiedenis van Friesland. Dat resulteerde in zijn magnus opus Rerum Frisicarum Historia libri LX, zestig boeken over de geschiedenis van Friesland. Het eerste deel daarvan verscheen in 1596 en het voltooide werk werd in 1616 nogmaals in zijn geheel uitgegeven.

Nog altijd beroemd in Noord-Nederland

Ubbo Emmius is in Groningen nog altijd een naam die op veel plaatsen te vinden is. Verscheidene scholen in Groningen en Oost-Friesland dragen zijn naam en de Rijksuniversiteit Groningen heeft een fonds naar hem genoemd. Verder prijkt zijn naam op straten in Leeuwarden en in de stad Groningen.