Over ons

Emmius organiseert innovatieve en inspirerende opleidingsprogramma’s. De mastertrack Werk en Zingeving is de kern van deze organisatie. De toelating, het onderwijsprogramma en de diplomering van deze master worden verzorgd door de Rijksuniversiteit Groningen, de faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij.

De rol van Emmius is ervoor te zorgen dat deze master, die ook regulier te volgen is, toegankelijk te maken voor werkenden. Dat doen wij door, samen met de faculteit, de leerstof geconcentreerd herhaald aan te bieden, op twee aaneengesloten dagen per maand. Emmius zorgt voor de locaties, overnachtingsmogelijkheden, regelt gastsprekers en is organisatorisch aanspreekpunt.

De andere programma’s van Emmius, zoals de masterclasses en de leergang, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Rijksuniversiteit.

Missie en visie

Wij geloven dat ieder mens een fundamentele behoefte aan betekenis en verbondenheid heeft. Werk dat zingeving als vertrekpunt heeft draagt bij aan deze behoefte.

Doen wat ertoe doet en merken dat jij ertoe doet.

Wij zien zingeving als uitgangspunt voor bloeiende, bestendige organisaties. Oog voor zingeving zorgt voor organisaties die naar buiten toe helder kunnen maken wat hun toegevoegde waarde is en naar binnen toe zorgen voor een werkomgeving waar medewerkers zich van betekenis weten.

Wij leren professionals, leiders en leidinggevenden de waarde van zingeving. Voor henzelf, de organisatie waar zij werkzaam zijn en de werknemers die zij sturing geven. Om zo zingeving vertrekpunt en leidraad te maken in organisaties en deze optimaal te laten floreren.

In de visie van Emmius laat werkend Nederland een verschuiving in focus zien van efficiency naar menselijke maat, van arbeidsomstandigheden gericht op winst naar arbeidsomstandigheden gericht op welzijn en van het verbeteren van het individu naar het verbeteren van de werkgemeenschap, om zo samen te floreren. Winst blijft vanzelfsprekend belangrijk, maar eerder als gevolg, dan als doel.

Manifest

In de huidige tijdsgeest zijn mensen
op zoek naar betekenis én verbondenheid.
Betekenis in hun werk,
verbondenheid met collega’s
én de doelen van de organisatie waar zij voor werken.

Niet alleen samen dóen,
maar vooral samen értoe doen.

Organisaties die dat erkennen,
worden de werkgevers van de toekomst.
Zij creëren een duurzame werkcontext
waar werknemers betekenis vinden
en optimaal kunnen werken.

Organisaties die dit willen, helpen wij zingeving concreet te maken
en een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering te laten zijn.
Wij geven handvatten om zingeving te implementeren en bieden leiders
en leidinggevenden nieuwe, vakoverstijgende perspectieven
om organisaties te laten floreren.

Om zo van betekenis te zijn en te blijven.

Ontstaan

De huidige samenleving vraagt om een nieuwe kijk op werken, op leiderschap, op de betrokkenheid van medewerkers en op de cultuur van organisaties. Dat vraagt ook om opleidingen die bestuurders op die nieuwe rol voorbereiden.

De faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij van de Rijksuniversiteit Groningen en Academische Opleidingen Groningen Contractonderwijs b.v. (sinds 1 januari 2022 AOG TSM Business School b.v.)(verder: AOG) hebben daarom het initiatief genomen voor een nieuwe samenwerkingsvorm: Emmius School voor werk en zingeving. In Emmius werken zij samen aan het ontwikkelen van programma’s en inspiratiesessies waarmee zij ‘werk en zingeving’ onder de aandacht willen brengen van organisaties, of – meer specifiek – professionals en leiders in organisaties.

Emmius is een school in ontwikkeling. Het eerste programma is de leergang Mentor Zingeving. Deze leergang is bestemd voor leiders, leidinggevenden en professionals die vinden dat zingeving een plaats moet krijgen in de rol die ze als mentor (leidinggevende) hebben. Aandacht voor zingevingsbronnen en betrokkenheid van medewerkers is immers van groot belang voor de duurzame inzetbaarheid van mensen en voor florerende teams en organisaties.

Over AOG

AOG is in de jaren ’80 van de vorige eeuw opgericht om business partner te zijn voor de Rijksuniversiteit Groningen en heeft als doel om niet-regulier onderwijs te initiëren, te coördineren en te organiseren.

Op dit moment valt er een drietal onderdelen onder AOG, namelijk: AOG School of ManagementComenius Leergangen en TSM Business School.

Over de faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij van de Rijksuniversiteit Groningen

De faculteit  Religie, Cultuur en Maatschappij is het expertisecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van religie, cultuur en samenleving. Religie is een zeer complex fenomeen dat op verschillende niveaus mensen en maatschappijen beïnvloedt. De faculteit bestudeert religie in al haar facetten vanuit een multidisciplinaire aanpak, in een combinatie van geesteswetenschappelijke en maatschappij- en gedragswetenschappelijke methodes en theorieën. In het onderwijs en onderzoek van de faculteit staat de wisselwerking tussen, religie, cultuur en samenleving centraal.

Over Ubbo Emmius

Emmius draagt met trots de in het Noorden zeer bekende naam van Ubbo Emmius. Wie was hij?

Emmius’ naamgever Ubbo Emmius (1547 – 1625) was de eerste rector magnificus van Rijksuniversiteit Groningen, die in de tijd van Ubbo Emmius nog ‘de Academie’ heette. Hij werd in het Oost-Friese Greetsiel geboren als zoon van een lutherse predikant. Hij bezocht de Latijnse school in Emden en daarna het ‘Gymnasium illustre’ in Bremen en ten slotte de Latijnse school in Norden. In 1570 studeerde hij aan de universiteit van Rostock, waar de historicus Nathan Chynthraeus veel invloed op hem had.

Calvinist

Vanwege de dood van zijn vader keerde hij in 1574 terug naar Greetsiel, om dit dorp in 1576 weer – te voet – te verlaten. Hij wandelde haar het zuiden en deed daarbij Heidelberg en Freiburg im Breisgau aan. Hij bezocht in Bazel het graf van Desiderius Erasmus, die hij bewonderde. Uiteindelijk bereikte hij Genève, dat zijn nieuwe studieplaats werd. Hij studeerde er theologie en onderhield nauwe banden met Theodorus Beza. Hij was getuige van de toenemende verwijdering tussen Lutheranen en Calvinisten en koos zelf voor het calvinistische standpunt.

In 1579 werd hij rector van de Latijnse school in Norden, die hij zelf ooit als leerling bezocht. Hij bracht de school tot grote bloei, maar werd in 1587 door Oost-Friese hoofdelingen uit zijn ambt gezet, vanwege zijn calvinistische opvatting, die in het Lutherse Oost-Friesland niet in goede aarde vielen. Daarna werd hij rector van de Latijnse school in leer, waar hij tot 1595 bleef. In dat jaar aanvaarde hij het rectoraat van de Latijnse school in Groningen.

De geschiedenis van Friesland

Emmius wijdde een groot deel van zijn leven aan het schrijven van een geschiedenis van Friesland. Dat resulteerde in zijn magnus opus Rerum Frisicarum Historia libri LX, zestig boeken over de geschiedenis van Friesland. Het eerste deel daarvan verscheen in 1596 en het voltooide werk werd in 1616 nogmaals in zijn geheel uitgegeven.

Eerste rector van de Groningse universiteit

In 1614 werd in Groningen de Academie, de latere Rijksuniversiteit Groningen, geopend. Emmius had zich altijd een groot voorstander van een Friese universiteit getoond en werd door Provinciale Staten van Groningen benoemd tot rector. Hij was bovendien hoogleraar Grieks en geschiedenis.

Emmius is twee keer getrouwd geweest en kreeg een zoon en een dochter. In 1625 overleed hij. Zijn in 2009 gerestaureerde grafsteen bevindt zich in de hal van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. De zerk draagt de (Latijnse, hier vertaalde) tekst: ‘Voor de onsterfelijke nagedachtenis aan de vermaarde en vrome grijsaard Ubbo Emmius, een Fries uit Greetsiel, eerste rector van de academie, theoloog der zuivere leer, uitnemend filoloog, volmaakt geschiedschrijver.’

Nog altijd beroemd in Noord-Nederland

Ubbo Emmius is in Groningen nog altijd een naam die op veel plaatsen te vinden is. Verscheidene scholen in Groningen en Oost-Friesland dragen zijn naam en de Rijksuniversiteit Groningen heeft een fonds naar hem genoemd. Verder prijkt zijn naam op straten in Leeuwarden en in de stad Groningen.

Vacatures

Er zijn op dit moment geen vacatures.

Ons team

Onze locaties

Een locatie is niet zomaar een locatie voor Emmius. We kiezen de achtergrond waartegen wij onze master, leergang en masterclasses organiseren zorgvuldig uit. Als je wilt, nemen we je mee om alvast een kijkje te nemen. Voor de master geldt dat minimaal de helft van de bijeenkomsten in Groningen wordt gehouden.

  • Hotel Landgoed Ehzerwold, Almen 
  • Best Western Plus Hotel Groningen Plaza 
  • Wildlands, Emmen 
  • Kontakt der Kontinenten, Soesterberg