Mastertrack Werk en Zingeving voor professionals (MA)

Innovatieve opleiding op academisch niveau tot zingevingsdeskundige in de context van werk

Hoe geef je zingeving een plek in je organisatie? Hoe ga je – op verschillende niveaus – het gesprek aan over wat zinvol is en wat niet? Met de Mastertrack Werk en Zingeving word je zingevingsdeskundige op het gebied van werk en vanuit die rol een deskundig gesprekspartner en adviseur.

Niveau: academisch
Studie intensiteit: twee dagen per week
Opleidingsduur: twee jaar
Locatie: centraal in Nederland en in Groningen
Datum: 14 september 2023
Investering: € 28.000

Inleiding

De samenleving vraagt om een nieuwe kijk op werken, op leiderschap, op de betrokkenheid van medewerkers en op de cultuur van organisaties. ‘Werk en zingeving’ is een thema dat daar nauw bij aansluit. ‘Doen wat ertoe doet’ en ‘merken dat jij ertoe doet’ zijn belangrijk, zowel vanuit het perspectief van de werkende mens als vanuit het perspectief van de organisatie, de arbeidsmarkt en de maatschappij als geheel.

Maar hoe geef je zingeving een plek in je organisatie? Hoe ga je – op verschillende niveaus – het gesprek aan over wat zinvol is en wat niet? Met de mastertrack Werk en Zingeving word je zingevingsdeskundige op het gebied van werk en vanuit die rol een deskundig gesprekspartner en adviseur.

Het programma wordt verzorgd door de Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij. De faculteit is verantwoordelijk voor de toelating, het onderwijs en de diplomering. Deze faculteit is expert in zingevingsvraagstukken. AOG TSM Business School en de Rijksuniversiteit werken samen in het aanbieden van deze bestaande deeltijd mastertrack voor een professionele doelgroep.

Programma

De toelating, het onderwijs, de toetsing en de diplomering zijn de verantwoordelijkheid van de faculteit. De colleges  worden verzorgd door (assistent-)hoogleraren en universitair docenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Het programma omvat zes modules, aangevuld met het skills lab en de scriptie.

 1. Zingeving: een eigen perspectief

  In deze module verkennen we het thema zingeving. Wat is zingeving en hoe verhoudt het zich tot religie, levensbeschouwing, gezondheid en welzijn? Hoe komt zingeving tot stand en vanuit welke bronnen? We kijken naar hoe zingevingskaders zich in de loop van de geschiedenis hebben ontwikkeld en welke rol zingeving in de huidige samenleving speelt.

 2. Perspectieven op werk

  Wat is werk? Moet werk zinvol zijn en waarom? En onder welke omstandigheden wordt werk als zinvol ervaren? We starten deze module met het geven van helderheid over fundamentele vragen rondom historische en culturele variaties in de betekenis die wordt gegeven aan werk. In de eindopdracht van deze module voer je een klein onderzoeksproject uit over sociale media in relatie tot werk.

 3. Zinnig in gesprek

  Praten over zingeving is een vak! Het verwoorden of verbeelden van waarden of existentiële thema’s en die met anderen delen komt niet vanzelf. De ene werkcontext geeft daarvoor meer ruimte dan de andere en ook niveauverschillen binnen organisaties spelen een rol. In deze module oefen je met het herkennen van zingeving gerelateerde thema’s in gesprekken, welke vragen en antwoorden daar spelen en je leert er adequaat op te reageren en te reflecteren.

 4. Zingeving en organisatieculturen

  ‘Zingeving’ en ‘organisatieculturen’ zijn zodanig abstracte begrippen dat theorievorming vaak onbevredigend is, terwijl betekenisgeving juist vorm krijgt door alledaagse gedachten, handelingen en emoties. Dit geldt ook voor ‘organisatiecultuur’. Deze module laat zien dat inzicht in zingeving en organisatieculturen goed te verkrijgen is door mensen en hun alledaagse werk te observeren. We richten ons op de vraag hoe mensen zin geven aan hun werk en hoe organisaties daar op inspelen.

 5. Werkgeluk en leiderschap

  In deze module bespreken we de onderwerpen ‘werkgeluk’ en ‘leiderschap’ en hun onderlinge relatie. Beide concepten zijn breed en worden in verschillende contexten op verschillende wijze gebruikt. Een belangrijk onderdeel van deze module is het in kaart brengen van deze verschillende contexten.

 6. Research lab

  In deze module tref je onder begeleiding van een docent van de faculteit de voorbereidingen voor het onderzoek dat je voor je scriptie gaat doen. In de eerste helft van de module maak je kennis met de onderzoekscyclus en richt je je op je onderzoeksontwerp. Je ontwerpt stap voor stap je eigen onderzoek, samen met de docent en de andere deelnemers. In de tweede helft van de module leer je verschillende sociaal- wetenschappelijke en/of geesteswetenschappelijke onderzoeksbenaderingen kennen die kunnen passen bij je onderzoeksvragen. Ook besteedt de docent aandacht aan ethische implicaties van het doen van onderzoek.

Skills lab
Het skills lab is bedoeld om te oefenen in vaardigheden die van belang zijn op het terrein van werk en zingeving.

Scriptie

Na de laatste inhoudelijke module ga je aan de slag met je scriptie. Je kiest een onderwerp uit een aantal door de docenten van de faculteit vastgestelde themavelden. Vanuit die themavelden sluit je aan bij een concrete vraag uit jouw organisatie of een organisatie van een medestudent, waarmee je een innovatieve bijdrage levert aan het functioneren van de organisatie. Deelnemers die op hetzelfde themaveld onderzoek willen gaan doen vormen een groep die in het tweede jaar regelmatig samenkomt. Je wordt begeleid door docenten en ontvangt feedback van de andere deelnemers.

Praktisch
De leergang is speciaal ontwikkeld voor werkenden. Daarom is de studielast verspreid over twee studiejaren. Elk studiejaar bestaat uit twee semesters. In de eerste drie semesters wordt het onderwijs aangeboden in vijf bijeenkomsten per semester. Je komt samen op verschillende locaties voor telkens anderhalve dag en kunt overnachten in de plaats waar de modules worden gegeven. Naast de bijeenkomsten studeer je thuis. Gemiddeld vraagt de studie over twee jaar een tijdsinvestering van twee dagen per week.

Je schrijft je in als student bij de RUG bij de masteropleiding Theologie & Religiewetenschappen, track Werk en Zingeving. Toelating, examinering en diplomering zijn handen van de faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij van de RUG. In de samenwerking met Emmius wordt de lesstof geconcentreerd herhaald aangeboden.

Docenten

Voor wie

De mastertrack Werk en Zingeving is bestemd voor leiders en professionals, die zingeving aandacht willen geven in hun werk of als zingevingsdeskundige een sleutelrol willen spelen in organisaties. Het programma, dat leidt naar de titel Master of Arts (MA), is bedoeld voor werkenden en heeft dezelfde toelatingseisen als de reguliere mastertrack Werk en Zingeving die te volgen is via de faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij van de Rijksuniversiteit Groningen. De toelatingseisen zijn: wo-bachelordiploma in bijvoorbeeld religiewetenschappen, theologie, letteren, filosofie, bedrijfskunde of sociale wetenschappen, waaronder antropologie, (organisatie-)psychologie en sociologie. De faculteit doet het toelatingsonderzoek. Over toelating vanuit een andere wo-bachelor of een hbo-bachelor besluit de toelatingscommissie. Het volgen van een (kort) premasterprogramma kan een eis zijn.

Resultaat

Na de mastertrack Werk en Zingeving

 • Ben je zingevingsdeskundige op het gebied van werk
 • Heb je geleerd vanuit verschillende theoretische perspectieven te kijken naar werk en zingeving, zoals psychologie, filosofie, antropologie, sociologie en geestelijke verzorging
 • Ben je deskundig gesprekspartner en (strategisch) adviseur, op alle niveaus van de organisatie
 • Heb je de theoretische bagage en vaardigheden om vraagstukken op macro-, meso- en microniveau op het terrein van arbeidsmarkt en werk en zingeving aan te pakken in bedrijfsleven en bij instellingen en publieke organisaties

Meet & Greet

Onze mastertrack Werk en Zingeving voor de doelgroep professionals start in september. Heb je belangstelling, maar weet je nog niet zeker of de opleiding geschikt voor je is? Meld je dan aan voor een (gratis) online Meet & Greet mét minicollege. Je ontmoet programmabegeleider Heidi Jansen, studieadviseur Marjan van den Akker en andere geïnteresseerden voor de mastertrack.

 


Investering

De leergangskosten bestaan uit collegegeld (dat je betaalt aan de RUG) en kosten voor het Emmius-deel van het programma (dat betaal je aan AOG TSM Business School). De hoogte van het collegegeld dat je betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De leergangskosten zijn echter nooit hoger dan € 25.000,-.

Totaal Totaal: € 28.000,-
Leergangkosten € 25.000,-
Arrangementskosten € 3.000,-
 • De prijs is btw-vrij en exclusief literatuurkosten.
 • De arrangementskosten zijn een schatting en nog onder voorbehoud.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we een nieuwsbrief met daarin onder meer nieuw gepubliceerde kennisartikelen. Daarin houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze opleidingen.