Het betere werk

Master Werk en Zingeving voor professionals

Innovatieve academische opleiding tot zingevingsdeskundige in de context van werk

De samenleving vraagt om een nieuwe kijk op werken, op leiderschap, op de betrokkenheid van medewerkers en op de cultuur van organisaties. ‘Werk en zingeving’ is een thema dat daar nauw bij aansluit. ‘Doen wat ertoe doet’ en ‘merken dat jij ertoe doet’ zijn belangrijk, zowel vanuit het perspectief van de werkende mens als vanuit het perspectief van de organisatie, de arbeidsmarkt en de maatschappij als geheel.

Maar hoe geef je zingeving een plek in je organisatie? Hoe ga je – op verschillende niveaus – het gesprek aan over wat zinvol is en wat niet? Met de master Werk en Zingeving word je zingevingsdeskundige op het gebied van werk en vanuit die rol een deskundig gesprekspartner en adviseur.

Deze masteropleiding wordt verzorgd door de Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen. De faculteit is verantwoordelijk voor het onderwijs en de diplomering. Deze faculteit is expert in zingevingsvraagstukken. Emmius en de Rijksuniversiteit werken samen om deze master, die ook regulier wordt aangeboden, makkelijk toegankelijk te maken voor werkenden. Daardoor kun je de colleges op twee aaneengesloten dagen per maand volgen.

Niveau: academisch
Studie intensiteit: twee dagen per week
Opleidingsduur: twee jaar

Locatie: centraal in Nederland en in Groningen
Start: 14 september 2023
Investering: € 27.500

Programma

Het onderwijs, de toetsing en de diplomering is de verantwoordelijkheid van de faculteit en het onderwijs wordt verzorgd door (assistent-)hoogleraren en universitair docenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Het programma omvat zes modules, aangevuld met het skills lab en de scriptie.

 1. Zingeving: een eigen perspectief

  In deze module verkennen we het thema zingeving. Wat is zingeving en hoe verhoudt het zich tot religie, levensbeschouwing, gezondheid en welzijn? Hoe komt zingeving tot stand en vanuit welke bronnen? We kijken naar hoe zingevingskaders zich in de loop van de geschiedenis hebben ontwikkeld en welke rol zingeving in de huidige samenleving speelt.

 2. Perspectieven op werk

  Wat is werk? Moet werk zinvol zijn en waarom? En onder welke omstandigheden wordt werk als zinvol ervaren? We starten deze module met het geven van helderheid over fundamentele vragen rondom historische en culturele variaties in de betekenis die wordt gegeven aan werk. In de eindopdracht van deze module voer je een klein onderzoeksproject uit over sociale media in relatie tot werk.

 3. Zinnig in gesprek

  Praten over zingeving is een vak! Het verwoorden of verbeelden van waarden of existentiële thema’s en die met anderen delen komt niet vanzelf. De ene werkcontext geeft daarvoor meer ruimte dan de andere en ook niveauverschillen binnen organisaties spelen een rol. In deze module oefen je met het herkennen van zingeving gerelateerde thema’s in gesprekken, welke vragen en antwoorden daar spelen en je leert er adequaat op te reageren en te reflecteren.

 4. Zingeving en organisatieculturen

  ‘Zingeving’ en ‘organisatieculturen’ zijn zodanig abstracte begrippen dat theorievorming vaak onbevredigend is, terwijl betekenisgeving juist vorm krijgt door alledaagse gedachten, handelingen en emoties. Dit geldt ook voor ‘organisatiecultuur’. Deze module laat zien dat inzicht in zingeving en organisatieculturen goed te verkrijgen is door mensen en hun alledaagse werk te observeren. We richten ons op de vraag hoe mensen zin geven aan hun werk en hoe organisaties daar op inspelen.

 5. Werkgeluk en leiderschap

  In deze module bespreken we de onderwerpen ‘werkgeluk’ en ‘leiderschap’ en hun onderlinge relatie. Beide concepten zijn breed en worden in verschillende contexten op verschillende wijze gebruikt. Een belangrijk onderdeel van deze module is het in kaart brengen van deze verschillende contexten.

 6. Research lab

  In deze module tref je de voorbereidingen voor het onderzoek dat je voor je scriptie gaat doen. Je ontwerpt stap voor stap je eigen onderzoek, samen met de docent en de andere deelnemers.

Skills lab
Het skills lab is bedoeld om te oefenen in vaardigheden die van belang zijn op het terrein van werk en zingeving.

Scriptie

Na de laatste inhoudelijke module ga je aan de slag met je scriptie.

Docenten

Voor wie

De master Werk en Zingeving is bestemd voor leiders en professionals, die zingeving aandacht willen geven in hun werk of als zingevingsdeskundige een sleutelrol willen spelen in organisaties. De master, die leidt naar de titel Master of Arts (MA), is bedoeld voor werkenden en heeft dezelfde toelatingseisen als de reguliere master Werk en Zingeving die te volgen is via de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. De toelatingseisen zijn: wo-bachelordiploma in bijvoorbeeld religiewetenschappen, theologie, letteren, filosofie, bedrijfskunde of sociale wetenschappen, waaronder antropologie, (organisatie-)psychologie en sociologie. Over toelating vanuit een andere wo-bachelor of een hbo-bachelor besluit de toelatingscommissie. Het volgen van een (kort) premasterprogramma of het van tevoren bestuderen van een leeslijst kan een eis zijn.

Resultaat

Na de master Werk en Zingeving

 • Ben je zingevingsdeskundige op het gebied van werk
 • Heb je geleerd vanuit verschillende theoretische perspectieven te kijken naar werk en zingeving, zoals psychologie, filosofie, antropologie, sociologie en geestelijke verzorging
 • Ben je deskundig gesprekspartner en (strategisch) adviseur, op alle niveaus van de organisatie
 • Heb je de theoretische bagage en vaardigheden om vraagstukken op macro-, meso- en microniveau op het terrein van arbeidsmarkt en werk en zingeving aan te pakken in bedrijfsleven en bij instellingen en publieke organisaties

Meet & Greet

Onze master Werk en Zingeving voor professionals start in september. Heb je belangstelling, maar weet je nog niet zeker of de opleiding geschikt voor je is? Meld je dan aan voor een (gratis) online Meet & Greet mét minicollege. Je ontmoet programmabegeleider Heidi Jansen, studieadviseur Marjan van den Akker en andere geïnteresseerden voor de master.

Op dit moment kan je je niet opgeven voor een Meet & Greet


Investering

Voor de master betaal je leergangkosten (inclusief collegegeld) en arrangementskosten:

Totaal Totaal: € 27.500,-
Leergangkosten € 25.000,-
Arrangementskosten € 2.500,-

De prijs is btw-vrij en exclusief literatuurkosten.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we een nieuwsbrief met daarin onder meer nieuw gepubliceerde kennisartikelen. Daarin houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze opleidingen.